Na úvodní stránku

Kohoutov

Lidová řemesla - pravidla pro výběr trhovců k akci

Na úvodní stránku

 

Úvodní stránka

Obecní úřad

Firmy a služby

Stalo se

Procházka obcí (Fotogalerie)

Lidová řemesla

Společenský život

 

Moje oblíbené stránky

http://pensionkohoutov.webnode.cz/

Naši snahou je zorganizovat akci tak, aby se v Kohoutově dobře cítili prodávající, kupující i domorodci

Minulé ročníky akce se trvale vyznačovaly převisem poptávky nad kapacitou míst v obci a tento trend má nadále stoupající tendenci. Nemilým důsledkem je pro nás nutnost vybírat z přihlášených trhovců ty, které k akci přijmeme a ty, které musíme odmítnout; pro ty odmítnuté to jistě příjemné není a někteří z odmítnutých tuto skutečnost nesli dosti nelibě. Abychom se pokud možno vyhnuli oboustrannému rozladění, zveřejňujeme zde přehled pravidel, která používáme při rozhodování zda trhovce k účasti přijmout či jej odmítnout.

Nejdříve je třeba si uvědomit základní pravidlo: "rozhodnutí o přijetí/odmítnutí zájemce záleží plně na nás jako pořadatelích a na přijetí trhovce k akci není žádný nárok". A nyní vlastní proces rozhodování o přijetí a umístění trhovců:

K přijímání a evidenci přihlášek a k návrhu přijetí/odmítnutí a umístění přijatých trhovců používáme k tomuto účelu vyvinutý počítačový program.

Při evidenci přihlášek odmítneme ty přihlášky, které jsou vyplněny neúplně a ty, kde nabízené řemeslo/produkt výrazně neodpovídá zaměření akce. Odesilatelé jsou o odmítnutí vyrozuměni stejnou cestou, jakou přihlášku poslali a mohou samozřejmě přihlášku upravit/doplnit. Dále se již provádí výběr z přihlášek a umístění na trhová místa automatizovaně.

Každá přijatá přihláška je při rozhodování ohodnocena bodovým systémem, který bere v úvahu zejména:

  • zda zájemce řemeslo také předvádí
  • zda byly se zájemcem problémy při minulých akcích
  • zda se již zájemce přihlašoval v minulých letech a byl přijat/odmítnut (žádoucí procento obměny nabízených artiklů)
  • dynamicky počítaná atraktivita přihlašované kategorie řemesla (např. pokud se přihlásí 80 keramiků a 3 kováři, je atraktivita kováře samozřejmě vyšší)
  • posouzení prezentace a vhodnosti výrobků (provádí zvláštní komise)

V pořadí dle dosaženého bodového hodnocení jsou poté přihlášky umisťovány na jednotlivé lokality/trhová místa:

  • podle bonity/atraktivity místa (nejdříve se samozřejmě obsazují atraktivnější místa)
  • s přihlédnutím k požadavkům trhovce (např. požaduje náš stánek, elektřinu) a vybavení míst
  • se snahou o zachování pestrosti (proporcionální zastoupení) jednotlivých kategorií produktů na daném místě

Výsledkem tohoto většinou automatizovaného procesu je základní návrh přijetí a umístění trhovců, výhodou je zejména eliminace chyb z přehlédnutí při umisťování, které dříve nastávaly při ručním obsazování míst.

Teprve tento základní návrh se reviduje ručně, přičemž provádíme změny v umístění (prohození umístění jednotlivých přihlášek) z důvodů zvláštních požadavků, které nebylo možno zohlednit při automatizovaném zpracování (např. umístění svíčkařů zády ke slunci, neumisťovat kováře s výhní vedle stánku s vazbou suchých květin, požadavky některých trhovců na umístění vedle jejich přátel/rodiny atd.).

V tomto stručném přehledu pravidel výběru k účasti jsme záměrně neuvedli konkrétní parametry, např. procento obměny, bodová zvýhodnění za předvádění apod., protože tyto se pro každý ročník mění.

Doufáme, že se nám podařilo uvést na správnou míru některé zkreslené představy o způsobu výběru trhovců a o našich motivech při tomto. A těm, které ani zde popsaná pravidla neuspokojí, musí stačit hned na začátku článku uvedené základní pravidlo.

Za pořadatele Jan Bucek